Onsalavägen - vad händer just nu?

Written by Peter Hermansson
Category: Nyheter Created: Saturday, 07 July 2018 19:20

Regeringen avslog alla överklaganden i maj i år, men ålade samtidigt Trafikverket att komma överens med Länsstyrelsen angående ett par fågelarter. Vad har hänt sedan dess, och hur går det?

 Känsliga fågelarter

veteranisering1Arborister som ägnar sig åt veteraniseringLänsstyrelsen har i ett s.k. 12-6 beslut (delbeslut) meddelat Trafikverket att de åtgärder som de redovisat för att kompensera för intrånget i ett par känsliga fågelarters område inte räcker, och har bett dem komma in med kompletterande åtgärder. Trafikverket har i sin tur överklagat Länsstyrelsens beslut och fortsätter att planera för den nya vägen.

I det område som vägen sträcker sig, och som antas bli påverkat av den nya Onsalavägen tror man att det bor 4 par av arten mindre Hackspett, och 4 par av Gröngöling. Det är dessa 16 fåglar som Trafikverket fokuserar på att hitta en lösning för just nu. Vad man behöver göra är att veteranisera ett område i närheten av fåglarnas nuvarande område, och på så sätt locka dem att flytta bort från vägen en bit. 

Veteranisering

Veteranisering är en naturvårdsmetod där unga träd medvetet tillfogas skador i syfte att tillskapa och efterlikna strukturer, substrat och mikromiljöer som normalt bildas vid i mycket äldre träd.  

Åtgärderna utförs av arborister med motorsåg. Håligheter med mulm (den snusliknande substans av nedbruten ved, svamp-, löv-,  och insektsrester som ofta finns inne i ihåliga träd), grov bark (tall undantaget), självdöda grova grenar, avbrutna grova grenar, stora partier med bar ved på stammen, gamla skador efter blixtnedslag, och hackspetthål är exempel på strukturer som ofta hittas i äldre träd men är ovanliga i unga träd.

Det är främst träd i anslutning till gläntor och träd invid träd som ska frihuggas som kommer att veteraniseras. I projektet kommer den övre delen av kronan att dödas med hjälp av ringbarkning, håligheter kommer att tillskapas i form av holkar i levande träd, grenar kommer att ringbarkas och artificella blixtskador kommer att tillskapas. Denna åtgärd är viktig för många rödlistade arter då den skapar långlivade livsmiljöer i levande träd. (Källa: http://lifebridgingthegap.se/atgarder/veteranisering/)

 Problem med markägare i Onsala

Mikael Gustafsson, markförhandlare hos Trafikverket söker just nu efter sådana passande områden. - Problemet är ju att vi inte kan tvinga någon att ge upp sin mark för ett sådant projekt, och i Onsala är det speciellt svårt att komma överens med markägarna, säger Mikael Gustafsson. - Vad det handlar om, är att man skriver ett s.k. Naturvårdsavtal med Länsstyrelsen som löper under ett antal år, och som normalt reglerar vad man som markägare avstår ifrån. Avtalet reglerar också vilken ersättning som betalas ut till markägaren under perioden, fortsätter Gustafsson (Läs mer om Naturvårdsavtal här)

Naturvårdsområde

Kanske det finns någon som läser detta som är markägare och som kan tänka sig att upplåta sin mark till ett naturvårdsområde för dessa hackspettar? Tag isåfall kontakt med Mikael Gustafsson på Trafikverket:

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Direkt: 010-123 68 33 

Trafikverket 
Investering

405 33  GÖTEBORG 
www.trafikverket.se 
Telefon: 0771-921 921
Fax: 035- 18 03 38